Zpět

Mírovou smlouvou uzavřenou ve Versailles 28.6.1919 získalo Československo od Německa část území Ratibořska nazývanou podle nejvýznačnějšího města Hlučína Hlučínskem. K republice bylo připojeno zákonem č.76 Sb. zákonů a nařízení z 30.1.1920. Jednalo se o 38 obcí s 50 000 obyvateli o celkové rozloze 316 km čtverečních.

Katastr na Hlučínsku byl založen patentem z 26.7.1820 jako součást katastrálních prací na území konstitučního království Prusko, jehož vládě bylo bezprostředně podřízeno Ústřední ředitelství pro vyměřování v pruském státu (Centraldirektorium der Vermessungen im preussischen Staate). Geodetické základy byly vyhotoveny v Gaussově válcové konformní zobrazovací soustavě na válec v příčné poloze, trigonometrické sítě založilo a zaměřilo Trigonometrické oddělení Královského pruského zemského vyměřování (Trigonometrischen Abtheilung der Königlich preussischen Landesaufnahme). Pruský pozemkový katastr, vyhotovený podle návodů z 21.1.1839 a z 21.5.1861 je odchylně založený a vedený a neodpovídá co do přesnosti a grafického zpracování rakouským katastrálním operátům z 1.poloviny 19.století na území historických zemí. Není vyloučeno, že důvodem byl jiný pohled na důležitost pozemkové daně. Pozemková daň byla vypočtena státními katastrálními úřady a od roku 1893 nebyla daní státní, sloužila pouze jako podklad pro obecní dávky.

Kvalitativní rozdíl mezi rakouským a pruským katastrem byl důvodem, proč bylo Hlučínsko jmenovitě uvedeno v zákonu č.177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení, ze dne 16.12. 1927 jako území, na němž je třeba založit pozemkový katastr ve smyslu tohoto zákona.

ÚAZK získal pruské katastrální operáty z území Hlučínska v roce 1988 jako výsledek vnitřní skartace Geodézie Opava. Pořádání a inventarizace archiválií byla provedena v roce 1994. Fond tvoří 21 inventárních jednotek obsahujících 6230 mapových listů a 188 svazků. Inventární jednotky jsou řazeny chronologicky v posloupnosti pracovních postupů. Inventární jednotky 8-11 se týkají údržby katastrálních map a inventární jednotky 15-18 vlastnických vztahů. Inventární jednotku 21 tvoří nepatrná část pruského katastru z území dnešního Polska. O těchto materiálech nelze zjistit, jak byly ÚAZK získány. Ke všem inventárním jednotkám jsou zpracovány popisy a seznamy evidenčních jednotek, za něž jsou považována jednotlivá katastrální území.

Problematika pruského katastru je zpracována v katastrálních příručkách Das preussische Kataster und seine Verbindung mit dem Grundbuch (Pruský katastr a jeho spojitost s pozemkovou knihou) a Die Mängel des preussischen Kataster und der Rechtsprechnung in Grenz- und Grundeigentumsprozessen (Nedostatky pruského katastru a právnictví v procesech hranic a vlastnictví pozemků), které jsou uloženy v knihovně ÚAZK.

 

Text zpracovaly: Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová