Archivní mapy

Prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Otisky Topo Sbírka ISAR Stáhnout Soulepy Geoportál Obchod English
Zeměměřický úřad zpřístupňuje veřejnosti archivní mapy na Internetu.
Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a nově i spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě. Prozatím jsou přístupná data ze skenování císařských povinných otisků a indikačních skic stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska, topografických sekcí třetího vojenského mapování, Sbírky map a plánů do roku 1850 a jako doplněk k císařským povinným otiskům výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948. Zpřístupňujeme i Zeměměřičský Věstník od roku 1913 (později Zeměměřičský Obzor, Zeměměřictví, dnes Geodetický a kartografický obzor).
Policie ČR žádá o spolupráci při pátrání po majitelích odcizených map - zde

Poslední změny:

31.8.2011

28.12.2010

20.4.2010

23.3.2010

23.11.2009

3.6.2009
  Nahlížení:

Stabilní katastr

Mapy stabilního katastru zde

3. vojen. mapování

Mapy 3. vojenského mapování zde

Topo
S-1952

Topografické mapy v systému S-1952 zde

SMO-5

Státní mapa 1:5000 odvozená zde

MEN

Mapa evidence nemovitostí 1:2880 zde

Sbírka I

Sbírka map a plánů do roku 1850 zde

IS ÚAZK

Informační systém ÚAZK zde

Císařské povinné otisky (více zde) a indikační skici stabilního katastru
Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno na několika mapových listech nejednotných rozměrů. Jako základní jednotka pro výběr se v přehledové mapě aplikace zobrazují hranice a původní český název katastrálního území stabilního katastru (více o stabilním katastru zde). Po kliknutí na tlačítko „výběr území“ a následně do vybraného katastrálního území se jednotlivé mapové listy zobrazí.
Nový přírůstek skenování 23.2.2010 - 22.3.2010 naleznete v přehledové mapě, kde je označen žlutou barvou. Všechny dochované císařské povinné otisky Čech, Moravy a Slezska jsou již naskenovány a nově jsou k nim postupně přiřazovány indikační skici, jejichž rastrová data ÚAZK poskytly výše uvedené archivy. Pokud není pro určité katastrální území povinný císařský otisk dochován, nahrazuje se rovnocennou náhradou, například tzv. originální mapou stabilního katastru (pro odlišení jsou originální mapy v pravém horním rohu náhledu označeny "OR" případně "ORBM").
Jako doplněk k císařským povinným otiskům jsme naskenovali a na webu zpřístupnili výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948. Tyto výkazy umožňují porovnat celkovou výměru druhů pozemků (role, louky, zahrady, pastviny, lesy, zastavěné plochy, neplodná půda aj.) v roce 1845 a v roce 1948 v jednotlivých katastrálních územích. Naleznete je v části věnované císařským povinným otiskům stabilního katastru (viz nápověda aplikace). Je tedy možné ke každému katastrálnímu území jednoduše zobrazit vedle císařského povinného otisku a indikační skici i příslušný dochovaný výkaz (zpravidla jednostránkový, ale v případech změn rozsahu katastrálního území i vícestránkový).
Detailní informace o tom, které mapy jsou již dostupné k prodeji, nabízí aplikace Geoprohlížeč Metadata pomocí metadatové služby "63811 - Císařské otisky - Čechy" a "63812 - Císařské otisky - Morava a Slezsko".

Tisky topografických sekcí třetího vojenského mapování (více zde)
Soubor tvoří mapové listy různých vydání topografických sekcí (toposekcí) 1:25 000 původem ze třetího vojenského mapování (více zde). Pro výběr lokality slouží klad listů tzv. speciálních map 3. vojenského mapování 1:75 000 z roku 1916. Zelenou barvou jsou označena území, pro která je přístupná funkce prohlížení jednotlivých mapových listů.
Detailní informace o tom, které mapy jsou již dostupné, nabízí aplikace Geoprohlížeč Metadata pomocí metadatové služby "63813 - Topografické mapy".

Sbírka map a plánů do roku 1850 (více zde)
Byla v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru založena v roce 1946. Jejím obsahem jsou kartografická díla evropských kartografů a kartografických dílen od druhé poloviny 16. století a kartografických vydavatelství a nakladatelství z let 1800-1850 (více zde).

Zeměměřičský Věstník od roku 1913 (více zde)
Zeměměřičský Věstník (později Zeměměřičský Obzor - Zeměměřictví) je přímý předchůdce dnešního odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor. Zpřístupňujeme ročníky 1913 až 2010. Za poskytnutí podkladů 1913 až 2004 děkujeme Ing. Jozefu Markovi ze Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov, poslední ročníky poskytl za redakční radu GaKO Petr Mach, Zeměměřický úřad.

Soulepy z archiválií (více zde)
Zcela výjimečně, pro ověření možnosti spojování mapových listů, byly z některých obrázků archiválií vytvořeny soulepy. Ořezáním a následným spojením jednotlivých dílů do jednoho celku ztrácí takový produkt statut kopie archiválie a lze jej použít pouze informativně, například pro snazší orientaci na daném území.

Využijte možnosti objednat v Internetovém obchodu Geoportálu ČÚZK naskenovaná data (oddíl DATA ARCHIVÁLIÍ) nebo tisky z dat (oddíl TIŠTĚNÉ PRODUKTY) těch souborů, které jsou dostupné v aplikaci pro prohlížení! Jedná se o originální data ze skenování, neupravovaná a bez ochranných znaků, vhodná pro publikování v tiskové kvalitě. Tisk z dat můžeme provést i na speciální strukturovaný papír. Některé obrázky lze volně stáhnout.

Více informací o dalších archiváliích ÚAZK naleznete na stránkách Informačního systému ÚAZK.

Návrhy a připomínky k aplikaci zasílejte prosím na kontaktní adresu podpora.zums@cuzk.cz