Poslední novinka


Resortní časopisy - přidán ročník 2016 GaKO

Stránka archivu "Resortní časopisy" byla doplněna o ročník 2016 GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO OBZORU. Celý ročník 2016 naleznete na stránce archivu resortních časopisů zde.

Informace o dostupných archiváliích

Aplikace Archivní mapy slouží k rychlému vyhledání digitalizovaných mapových archiválií pomocí navigační mapy. Kromě map Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) zpřístupňuje aplikace i indikační skici stabilního katastru, které jsou uloženy v Národním archivu v Praze, v Moravském zemském archivu v Brně a v Zemském archivu v Opavě. Všem těmto archivům za spolupráci děkujeme.


Podkladovou navigační mapu je možné volit v podobě mapy nebo ortofota. Pro efektivnější práci a pro získání dalších informací je možné ji doplnit o další volitelné překryvné vrstvy, jako jsou klady listů různých historických mapování našeho území, obraz georeferencovaných a spojených císařských povinných otisků (tam, kde je k dispozici), při větším přiblížení o obraz současné katastrální mapy nebo mapy pozemkového katastru, o názvy ulic apod.

Kliknutím do navigační mapy se objeví mapy různých druhů a měřítek, které dané místo a jeho okolí zobrazují. Jedná se o tyto mapové archivní soubory:

Stabilní katastr

Císařské povinné otisky map stabilního katastru

Jsou kmenovým fondem Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a patří mezi jeho nejžádanější a nejvyužívanější archiválie. Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno na několika mapových listech nejednotných rozměrů. V navigační mapě aplikace je možné jako volitelnou překryvnou vrstvu zobrazit hranice katastrálních území stabilního katastru. Pokud není pro určité katastrální území císařský povinný otisk dochován, je v některých případech nahrazen například tzv. originální mapou stabilního katastru. Pro odlišení jsou originální mapy v pravém horním rohu náhledu označeny "OR" případně "ORBM". Více o císařských otiscích.Indikační skici stabilního katastru

Jejich rastrová data poskytly výše uvedené archivy. Badatelé tak mají možnost rychlého porovnání indikačních skic s císařskými povinnými otisky.


Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844

Mapa kultur (součást vceňovacího operátu stabilního katastru) zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844. Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Dále obsahuje vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod. a také některé hrady. Výškopis na mapě chybí s výjimkami výrazných vrcholů nebo jiných terénních útvarů, kde se uplatňuje primitivní šrafování.


Výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948

Jako doplněk k císařským povinným otiskům jsme naskenovali a na webu zpřístupnili výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948. Tyto výkazy umožňují porovnat celkovou výměru druhů pozemků (role, louky, zahrady, pastviny, lesy, zastavěné plochy, neplodná půda aj.) v roce 1845 a v roce 1948 v jednotlivých katastrálních územích. Ke každému katastrálnímu území je tedy možné jednoduše zobrazit vedle císařského povinného otisku a indikační skici i příslušný dochovaný výkaz, který je zpravidla jednostránkový, ale v případech změn rozsahu katastrálního území i vícestránkový.Další mapová díla

Mapy odvozené z třetího vojenského mapování

Soubor tvoří mapové listy různých vydání topografických sekcí 1:25 000 a speciálních map 1:75 000 původem ze třetího vojenského mapování. Více o vojenském mapování.


Topografické mapy v systému S-1952

Dnes již ojedinělý soubor prvních vydání poválečných vojenských topografických map. Obsahuje mapy v měřítkách 1:5000 (pouze část území), 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 a 1:500 000, vydávané v létech 1951-1971.

Státní mapa 1:5000 – odvozená

Jedná se o naskenovaná první vydání jednotlivých mapových listů.Mapa evidence nemovitostí

Mapy ze šedesátých až osmdesátých let 20. století v měřítku 1:2880.Odkazy na další archiválie

Odkazy na další archiválie umožní badateli studovat vedle archivních ortofot a leteckých měřických snímků i digitalizované mapy Sbírky map a plánů do roku 1850, staré ročníky Zeměměřičského věstníku nebo si virtuálně projít příležitostné výstavy dalších mapových archiválií ze sbírek a fondů ÚAZK i současných produktů Zeměměřického úřadu.


Sbírka map a plánů do roku 1850

Obsahem sbírky jsou kartografická díla evropských kartografů a kartografických dílen od druhé poloviny 16. století a kartografických vydavatelství a nakladatelství z let 1800-1850. Mapy jsou rozděleny do tří celků: bohemika, zahraniční území a plány měst. Vyhledávání ve sbírce je řešeno prostřednictvím několika rejstříků. Pro každý z výše uvedených celků sbírky je samostatně veden rejstřík územní, jmenný a ve dvou případech i tématický.Zeměměřičský Věstník od roku 1913

Zeměměřičský Věstník (později Zeměměřičský Obzor - Zeměměřictví) je přímý předchůdce dnešního odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor. Zpřístupňujeme všechna čísla od prvního ročníku (1913). Za poskytnutí podkladů 1913 až 2004 děkujeme Ing. Jozefu Markovi ze Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov, poslední ročníky poskytl za redakční radu GaKO Petr Mach, Zeměměřický úřad. Více na stránce archivu resortních časopisů zde.Výstavy

Virtuální prohlídka příležitostných výstav vybraných mapových archiválií ÚAZK i současných produktů Zeměřického úřadu. Více na stránce Výstavy zde


O archivu

Základní informace o ÚAZK, kontakt, otevírací doba badatelny, přehled fondů a sbírek, badatelský řád, ceník služeb, výroční zpráva.


Starší verze prohlížečky

Starší verze prohlížečky archiválií umožňující rozšířené vyhledávání pomocí kladů listů jednotlivých druhů archiválií. Prohlížečka je i nadále k dispozici pro uživatele, kteří si ji oblíbili, ale není již dále rozvíjena.