Zpět

 

Inventární jednotka B2/a/6

 

Císařské povinné otisky 1:2880

 

Členění: Čechy (C)­, Morava a Slezsko (M), mimo území ČR

 

Datování: 1824-1843, 1851-1871

 

Popis: 11 732 katastrálních map (Č 8444, M 3288) na 46 732 mapových listech (Č 31 209, M 15 523) různých rozmě­rů. Základní rozměr je 60x71,5 cm. 29 opakovaných vydání (Č 12, M 17) na 97 mapových listech. Obsahem inventární jednotky je dále 35 císařských otisků o 179 mapových listech z území Slezska

 

Obsah: Jeden z otisků originální mapy (inventární jednotka 4), který byl opatřený popisem parcelních čísel a kolorova­ný, byl určen k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. Je znám jako císařský povinný otisk (Kai­serpflichtexemplar). Barevné provedení je stejné jako u ori­ginálních map, okrové role, šedé lesy, sytě zelené zahrady a parky, zelené louky, světle zelené pastviny, karmínové zděné budovy, kamenné mosty, jezy a silnice, v tmavém od­stínu karmínové významné stavby, žluté dřevěné budovy, mos­ty a jezy, hnědé cesty, modré vodní toky a plochy a různobarevné lemovky hranic se sousedními obcemi. V bílé barvě jsou ponechány dvory a nádvoří, veřejná prostranství a pů­da, kterou nebylo možné obdělat, např. kamení. Na zadní straně mapového listu je podpis pracovníka, který mapu vy­barvil, a revizora.

 

V souboru chybí císařské otisky z území, které bylo v roce 1938 připojeno k Německé říši. Byly v rámci spisové rozlu­ky postoupeny podle územní příslušnosti do Mnichova, Vídně a Katovic. Jejich rovnocennou náhradou jsou originální ma­py. Případné chybějící listy jsou podle možnosti nahrazeny otisky originálních map.

 

Do souboru jsou vřazena opakovaná vydání nezměněná i aktua­lizovaná (Neue rectificirte Auflage). Jsou uvedena v soupisu a ve zvláštním seznamu.

 

Soubor je seřazen podle českých jmen katastrálních obcí ve zně­ní statistického lexikonu obcí ČSSR z roku 1965 v rámci země České a země Moravskoslezské. V soupisu obsahu inventární jed­notky je uvedeno evidenční číslo, původní název katastrální obce, rok zaměření originální mapy (případně rok opakovaného vydá­ní) a počty listů.

 

Text zpracovaly: Ing. Pavla Kostková, Ing. Jitka Římalová, Ing. Beáta Nováková