Vademecum ÚAZK

Aplikace pro procházení strukturou archivu a zjišťování informací o obsahu jednotlivých fondů a sbírek. Vzájemnými odkazy propojená s aplikací Archivní mapy.

(leden 2018)Sbírka map a plánů do roku 1850
Obsahem sbírky jsou kartografická díla evropských kartografů a kartografických dílen od druhé poloviny 16. století a kartografických vydavatelství a nakladatelství z let 1800-1850. Mapy jsou rozděleny do tří celků: bohemika, zahraniční území a plány měst. Vyhledávání ve sbírce je řešeno prostřednictvím několika rejstříků. Pro každý z výše uvedených celků sbírky je samostatně veden rejstřík územní, jmenný a ve dvou případech i tématický.
Zeměměřičský Věstník od roku 1913
Zeměměřičský Věstník (později Zeměměřičský Obzor - Zeměměřictví) je přímý předchůdce dnešního odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor. Zpřístupňujeme všechna čísla od prvního ročníku (1913). Za poskytnutí podkladů 1913 až 2004 děkujeme Ing. Jozefu Markovi ze Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov, poslední ročníky poskytl za redakční radu GaKO Petr Mach, Zeměměřický úřad. Více na stránce archivu resortních časopisů zde.
Výstavy
Virtuální prohlídka příležitostných výstav vybraných mapových archiválií ÚAZK i současných produktů Zeměřického úřadu. Více na stránce Výstavy zde
Národní archiv leteckých měřických snímků
Letecké měřické snímky z území České republiky. Černobílé snímky z let 1936 až 2002 byly pořízeny Ministerstvem obrany České republiky, respektive jeho předchůdci. Barevné LMS, pořízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR, jsou digitalizovanými snímky z analogových podkladů. Digitální barevné snímky pořízené od r. 2010 ve spolupráci ČÚZK a MO ČR jsou poskytovány zároveň se snímkem v NIR pásmu. Archivní snímky (cca 750 tisíc snímků) jsou zpřístupňovány postupně, v závislosti na postupu digitalizace. Zároveň je každý rok nově snímkována cca 1/2 území ČR. Letecké měřické snímky jsou pořízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k přímému měření polohových vztahů mezi zobrazenými geografickými objekty. K měření polohových vztahů mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.