Poslední novinka


Vademecum ÚAZK

Aplikace pro procházení strukturou archivu a zjišťování informací o obsahu jednotlivých fondů a sbírek. Vzájemnými odkazy propojená s aplikací Archivní mapy.

(leden 2018)

Informace o dostupných archiváliích

Aplikace Archivní mapy slouží k rychlému vyhledání digitalizovaných mapových archiválií pomocí navigační mapy. Kromě map Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) zpřístupňuje aplikace i indikační skici stabilního katastru, které jsou uloženy v Národním archivu v Praze, v Moravském zemském archivu v Brně a v Zemském archivu v Opavě. Všem těmto archivům za spolupráci děkujeme.


Podkladovou navigační mapu je možné volit v podobě mapy nebo ortofota. Pro efektivnější práci a pro získání dalších informací je možné ji doplnit o další volitelné překryvné vrstvy, jako jsou klady listů různých historických mapování našeho území, obraz georeferencovaných a spojených císařských povinných otisků (tam, kde je k dispozici), při větším přiblížení o obraz současné katastrální mapy nebo mapy pozemkového katastru, o názvy ulic apod.

Kliknutím do navigační mapy se objeví mapy různých druhů a měřítek, které dané místo a jeho okolí zobrazují. Jedná se o tyto mapové archivní soubory:

Stabilní katastr

Císařské povinné otisky map stabilního katastru

Jsou kmenovým fondem Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a patří mezi jeho nejžádanější a nejvyužívanější archiválie. Každé katastrální území stabilního katastru je zobrazeno na několika mapových listech nejednotných rozměrů. V navigační mapě aplikace je možné jako volitelnou překryvnou vrstvu zobrazit hranice katastrálních území stabilního katastru. Pokud není pro určité katastrální území císařský povinný otisk dochován, je v některých případech nahrazen například tzv. originální mapou stabilního katastru. Pro odlišení jsou originální mapy v pravém horním rohu náhledu označeny "OR" případně "ORBM". Více o císařských otiscích.Originální mapy stabilního katastru

Originální mapy stabilního katastru jsou přímým výsledkem měřických prací při založení stabilního katastru. Jde o ručně kreslené a vybarvené mapy, které byly po dokončení litograficky reprodukovány a vždy jedna z tiskových kopií byla po ručním vybarvení uložena ve Vídni jako kontrolní exemplář, tzv. císařský povinný otisk. Ostatní kopie byly používány k běžné práci. Vlastní originální mapy byly poté ještě po nějakou dobu vedeny jako mapy evidenční a byly do nich červeně dokreslovány nastalé změny. Ve složitějších případech byl nový stav vykreslen na zvláštní listy, označené jako Beimappe (příložná mapa). Tímto dodatečným zákresem změn se originální mapy zásadně liší od císařských povinných otisků, na kterých byl zakonzervován původní stav v době založení katastru. V řadě případů byly také dvě sousední obce mapovány společně (ale s vyznačenou společnou hranicí) a až na císařských otiscích byly odděleny.Katastrální mapy evidenční

Podle právní úpravy z roku 1883 musely být katastrální operáty vyhotovené podle výsledků jednorázové reambulace stabilního katastru udržovány v přesném souladu se skutečným a právním stavem. Platnost originálních map stabilního katastru, využívaných do té doby jako mapy evidenční, byla postupně ukončována. Evidence byla dále prováděna na jednom z jejich otisků, považovaném za novou platnou katastrální mapu. Zákon ukládal držitelům, soudům a jiným úřadům ohlašovací povinnost, to znamená, že každá změna musela být ihned oznámena bernímu nebo katastrálnímu měřickému úřadu, který zajistil její zaměření. Jeho výsledky byly podkladem pro údržbu katastrálních map, která spočívala v přeškrtání neplatného stavu a v doplnění stavu nového, vše červeně. Po ukončení platnosti katastrálních map, formálně vyjádřeném zápisem: K reprodukci připraveno podle stavu ke dni 31.12.1..., následovala nová obnova reprodukcí, ke které nedocházelo v pravidelných intervalech, ale podle potřeby.Indikační skici stabilního katastru

Jejich rastrová data poskytly výše uvedené archivy. Badatelé tak mají možnost rychlého porovnání indikačních skic s císařskými povinnými otisky.


Mapa kultur stabilního katastru 1837-1844

Mapa kultur (součást vceňovacího operátu stabilního katastru) zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844. Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Dále obsahuje vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod. a také některé hrady. Výškopis na mapě chybí s výjimkami výrazných vrcholů nebo jiných terénních útvarů, kde se uplatňuje primitivní šrafování.


Výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948

Jako doplněk k císařským povinným otiskům jsme naskenovali a na webu zpřístupnili výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948. Tyto výkazy umožňují porovnat celkovou výměru druhů pozemků (role, louky, zahrady, pastviny, lesy, zastavěné plochy, neplodná půda aj.) v roce 1845 a v roce 1948 v jednotlivých katastrálních územích. Ke každému katastrálnímu území je tedy možné jednoduše zobrazit vedle císařského povinného otisku a indikační skici i příslušný dochovaný výkaz, který je zpravidla jednostránkový, ale v případech změn rozsahu katastrálního území i vícestránkový.Další mapová díla

Mapy odvozené z třetího vojenského mapování

Soubor tvoří mapové listy různých vydání topografických sekcí 1:25 000 a speciálních map 1:75 000 původem ze třetího vojenského mapování. Více o vojenském mapování.


Topografické mapy v systému S-1952

Dnes již ojedinělý soubor prvních vydání poválečných vojenských topografických map. Obsahuje mapy v měřítkách 1:5000 (pouze část území), 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 a 1:500 000, vydávané v létech 1951-1971.

Státní mapa 1:5000 – odvozená

Jedná se o naskenovaná první vydání jednotlivých mapových listů.Mapa evidence nemovitostí

Mapy ze šedesátých až osmdesátých let 20. století v měřítku 1:2880.Odkazy na další archiválie

Odkazy na další archiválie umožní badateli studovat vedle archivních ortofot a leteckých měřických snímků i digitalizované mapy Sbírky map a plánů do roku 1850, staré ročníky Zeměměřičského věstníku nebo si virtuálně projít příležitostné výstavy dalších mapových archiválií ze sbírek a fondů ÚAZK i současných produktů Zeměměřického úřadu.


Vademecum ÚAZK

Aplikace pro procházení strukturou archivu a zjišťování informací o obsahu jednotlivých fondů a sbírek. Vzájemnými odkazy propojená s aplikací Archivní mapy.

Sbírka map a plánů do roku 1850

Obsahem sbírky jsou kartografická díla evropských kartografů a kartografických dílen od druhé poloviny 16. století a kartografických vydavatelství a nakladatelství z let 1800-1850. Mapy jsou rozděleny do tří celků: bohemika, zahraniční území a plány měst. Vyhledávání ve sbírce je řešeno prostřednictvím několika rejstříků. Pro každý z výše uvedených celků sbírky je samostatně veden rejstřík územní, jmenný a ve dvou případech i tématický.


Zeměměřičský Věstník od roku 1913

Zeměměřičský Věstník (později Zeměměřičský Obzor - Zeměměřictví) je přímý předchůdce dnešního odborného a vědeckého měsíčníku Geodetický a kartografický obzor. Zpřístupňujeme všechna čísla od prvního ročníku (1913). Za poskytnutí podkladů 1913 až 2004 děkujeme Ing. Jozefu Markovi ze Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov, poslední ročníky poskytl za redakční radu GaKO Petr Mach, Zeměměřický úřad. Více na stránce archivu resortních časopisů.


Výstavy

Virtuální prohlídka příležitostných výstav vybraných mapových archiválií ÚAZK i současných produktů Zeměřického úřadu. Více na stránce Výstavy.